Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

BV  Orecah
E-lunch.be
Geraardsbergsesteenweg 46, 1540 Herne
info@e-lunch.be
053 89 35 20
BTW-BE 0727.711.816
RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website E-lunch.be van BV Orecah, een BV met maatschappelijke zetel te Geraardsbergsesteenweg 46, 1540 Herne, BTW BE0727.711.816, RPR Gent, hierna "E-lunch.be" biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van E-lunch.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door E-lunch.be aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

E-lunch.be is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  Zo leveren wij gratis vanaf €20 (twintig) in de door ons voorziene regio. Bij bestellingen kleiner dan €20 (twintig) wordt een meerprijs van €3 (drie) per levering aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden E-lunch.be niet. E-lunch.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. E-lunch.be  is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. Allergenen, ingrediënten , beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door E-lunch.be. E-lunch.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De op de website aangeboden producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan E-lunch.be, hetzij door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

In het geval dat de Overeenkomst een abonnement op de levering van producten betreft, dan is dit abonnement per week opzegbaar door zowel de Klant alsmede E-lunch.be.  Het abonnement dient opgezegd te worden uiterlijk 6 (zes) dagen voor de levering van het eerstvolgende product. Deze deadline geldt ook voor eventuele wijziging van de overeenkomst; pauzeren of aanpassen van de bestelling van het Product. Om een correcte opvolging en afrekening van de abonnementen te garanderen vragen wij aan alle abonnementsklanten in te tekenen op een domiciliering. Afwijking hiervan kan enkel na toestemming van E-lunch.be.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart (gratis)
 • via bankkaart (gratis)
 • via SEPA domiciliering (gratis)
 • Via overschrijving op rekening

Betaling via overschrijving op de rekening  van E-lunch.be wordt enkel toegelaten na uitdrukkelijk akkoord E-lunch.be. Op deze moment zal een bestelbon , leveringsbon of factuur worden opgemaakt met de exacte overschrijfgegevens.

Factuurvoorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling van facturen zijn er van rechtswege en zonder enige aanmaning, verwijlintresten van 1% per maand verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van her Burgerlijk Wetboek zal zonder enige ingebrekestelling elke onvolledige betaling van elke factuur vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een minimum van € 20. Alle klachten moeten aangetekend geschieden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Voor geschillen zijn enkel de rechtbanken met zetel te Brussel bevoegd.

Domiciliëring

Als je het niet eens bent met een SEPA domiciliering afschrijving  kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en je bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Indien een SEPA domiciliering opdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege een ontoereikend saldo op je rekening, of wanneer een terugboeking als bedoeld onder heeft plaatsgevonden, behoudt E-lunch.be zich het recht voor pas na betaling van het uitstaande totaalbedrag bij je te bezorgen.

E-lunch.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België.
 
De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief. E-lunch.be zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
Indien en voorzover E-lunch.be niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat E-lunch.be heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren.

E-lunch.be levert gratis vanaf €20 (twintig) in de door E-lunch.be  voorziene regio. Bij bestellingen kleiner dan €20 (twintig)wordt een meerprijs van €3 (drie) per levering aangerekend.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan E-lunch.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door E-lunch.be was geboden.
Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met E-lunch.be. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde producten betreffen, worden deze  spullen niet door de klant teruggestuurd naar de E-lunch.be. Reclamatie is alleen mogelijk indien:

a.    Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan E-lunch.be binnen twee dagen per email heeft laten blijken.
b.    Klant hierbij minimaal de naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
c.    Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.

Indien na onderzoek van E-lunch.be blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal E-lunch.be met Klant in overleg treden.

Indien na onderzoek van E-lunch.be blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:

a.    óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product worden geleverd op een van de aangeboden aflevermomenten, welke schikt voor de Klant.
b.    óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van E-lunch.be. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van E-lunch.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij E-lunch.be.

De Klant heeft het recht voor artikelen die niet dagvers of gekoeld  zijn om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

E-lunch.be BV Orecah
Geraardsbergsesteenweg 46
1540 Herne
info@e-lunch.be

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Een modelbrief voor herroeping bevindt zich in bijlage.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan E-lunch.be (Bv Orecah) heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan

E-lunch.be BV Orecah
Geraardsbergsesteenweg 46
1540 Herne   

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt E-lunch.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal E-lunch.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat E-lunch.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan E-lunch.be wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door E-lunch.be geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

E-lunch.be betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop E-lunch.be geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
  overeenkomsten waarbij de Klant E-lunch.be specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de E-lunch.be klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan E-lunch.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant E-lunch.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van E-lunch.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 53 89 35 20, via e-mail op Info@e-lunch.be of per post op het volgende adres E-lunch.be, Bv Orecah, Geraardsbergsesteenweg 46, 1540 Herne. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover E-lunch.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 15% op het betrokken bedrag, met een minimum van 20 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt E-lunch.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, E-lunch.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
 
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan E-lunch, Bv Orecah, Geraardsbergsesteenweg 46, 1540 Herne, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot E-lunch, Bv Orecah, Geraardsbergsesteenweg 46, 1540 Herne.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, E-lunch.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord. E-lunch.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@e-lunch.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door E-lunch.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van E-lunch.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

[dit dient verplicht meegedeeld te worden indien het herroepingsrecht van toepassing is]

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:
E-lunch.be BV Orecah
Geraardsbergsesteenweg 46
1540 Herne info@e-lunch.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.